Κοινότητα


Μιά προσπάθεια καταγραφής των :

  1. Υπηρεσιών του Συλλόγου Hellug για έργα Κοινοτήτων ή Ομάδων
  2. Ελληνικών Κοινοτήτων που έχουν ως κεντρικό τους θέμα το Ελ.Λογισμικό linux/FOSS (συνολικά ή ανά περίπτωση project).
  3. Διεθνών Κοινοτήτων ή Οργανισμών σχετικών με το linux/FOSS.
Εκδηλώσεις 12/09/2015 - Εργαστήριο 2015

Ακολουθήστε τον HEL.L.U.G.